вторник, 13 января 2015 г.

My profession

I would like to become a judge. I know it is very hard work to be good judge. I know it’s a long way to go for me still. But I decided to become a judge no matter how hard it is. I have to study , and read a lot.

My day

I wake up in the morning and wash my hands and face and go to school. We do our classes we play with friends and then we go home.At home I spend time with my brother then we eat lunch together that my grandmother makes.She cooks very well we like to eat whatever she makes.Then we go outside to play and ride bysicle. After when our parents come from work we all together have dinner watch some movie, talk a little bit. Then I do my homework and then go to bed.

My school

I am lerning in Mkhitar Sebastaci school. It is very beautiful school.It has three tax.It is very beautiful and comfortable building.It has many large and light classes.There are large scoolyard and beautiful garden.There are playgraund  behind our school.

”My alien friend”


Few years ago we went to our friend’s house in the village and stayed there for two weeks. It was summer we were on vacation. All day long we were running around the village , climbing the trees and having a great time.One evening we were sitting in a balcony and having tea I saw shadows behind the tree in front of me.I got up and went after the shadow , then I heard someone talking to me , asking me questions. There was a shadow of a little boy standing in front f me and talking to me. Me and my friend shadow became good friends . I would go down next to the tree every evening and we used to chat about long hours together. And since then my freind comes visits me once in while. There are lot of interesting things my friend told me. But I can’t tell you because it’s our secret!

Առաջին ձյուն

Ես առավոտյան արթնացա  և ինչ տեսնեմ ձյուն է գալիս: Ես աչկերիս չհավատացի աչկերս բացեցի փակեցի նոր հավատացի, որ ձյուն է գալիս: Ես շատ ուրախացա և արագ եկա դպրոց բոլորս միանգամից ուրախացանք:

Ամանորյա պատմություն

Ամանոր էր. որդին պատշգամբի մոտ էր, նայում էր խոճկորներին:Հայրն եկավ՝ նրան դաստիարակելու:Աղջիկը փուչիկով խաղում էր, նրա մայրը բաճկոնը հագավ և գնաց

խանութ:Որդին խղճում էր խոճկորներին, որ նրանք այս ցրտին դուրսն էին:Եկավ գիշերվա ժամը 12:00-ը:  Որդին և աղջիկը ուրախացել էին, որ այսպես հրաշք կատարվեց, նրանց երազանքները իրականցավ:Նրանք հարգում էին միմյանց:

Ձմեռվա պատմություն


Ձմեռ է  դրսում ցուրտ ներսում տաք-տաք փաթիլները մեղմ թավում էին գետնին:Ծառերը ցրտից փշաքաղվել էին իսկ էս Վազգենը տանը տաքուք տաքուք նստած էր:Կատուները չգիտ էին, որտեղ ցրտից պաշպանվեն ուտելիք չունէին տուն չունէին:Ախ ինչու է այդպես:Ամպերը մթագնել էին խավարել էին մի ապաղաղ ձյուն էր գալիս ախ ձմեռ ձմեռ...

Մարդ պետք է ավելի ներողամիտ լինի

Սովորական առավոտ էր բոլոր մարդիկ գնում էին աշխատանքի:Մի մարդ արագ-արագ քայլում էր և  պատահական մի մարդու ուսին կպավ: Այդ մարդը նրան ասաց, որ դիտավորյալ է կպել իրեն:Այդ մարդն իր ընկերներին կանչում է և ն ծեծում  նրան, քանի որ  նա մենակ էր, իսկ նրանք՝ շատ : Տղան վերջում ասաց մարդիկ մի քիչ պետք է ներողամիտ լինեն: